Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öja prästgård

Öja prästgård har fem byggnader, tillkomna under 1800-talets andra hälft samt vid 1900-talets början.

Hela anläggningen med välbevarade byggnader är av stort kulturhistoriskt intresse och utgör betydande miljöskapande värde för bebyggelsen i kyrkans närhet.

Öja prästgård har dock funnits sedan medeltiden. Bland annat finns rester i en ruinerad källare.

Renoveringar och ombyggnation

Den bristfälliga huvudbyggnaden ersattes med ett nytt hus i sten i en våning 1860.

Även brygghuset och drängstugan utdömdes, revs och en ny flygel i sten tillkom mellan 1865-1870, inredd till brygghus, drängstuga, pigkammare och mjölkkammare.

Ny flygel i sten tillkom mellan 1865-1870, inredd till brygghus, drängstuga, pigkammare och mjölkkammare, med utbyggnad inrymmande vedbod, avträde, hönshus och svinhus.

Nytt ladugårdshus med flera funktioner uppfördes på norra sidan omkring 1900.

En mindre komplementbyggnad, uthus i trä med avträden och bod tillkom 1927 norr om mangårdshuset.

I övrigt har byggnadsbeståndet bevarats intakt.

Den medeltida källaren konserverades 1941.

Park och kyrkänge

Prästgårdens bevarade byggnadsbestånd, som genomgripande förnyades under 1860-1900 omges i dag av av stor, lummig parkliknande trädgård med kyrkänge i sydväst.