Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öja kyrka

Öja kyrka är en av Gotlands största och märkligaste kyrkor, mest känd för sitt triumfkrucifix.

Kykran omgärdas av en hög mur med inlagda medeltida gravstenar.

Norr om kyrkan finns ruinen av en kastal från omkring 1200.

Kyrkan har ett treskeppigt långhus med ingångar i norr och söder, ett smalare kor med inbyggd absid, västtorn med ingång i norr samt sakristia på korets nordsida. 

Det äldsta murverket återfinns i koret, som uppfördes under 1200-talets förra hälft.

Långhuset

Långhuset byggdes vid slutet av 1200 talet. Vid 1300-talets mitt tillfogades tornet.  Det höga, mäktiga tornet utgör ett dominerande inslag i exteriören.

Kyrkans fasader är oputsade, långhus och kor täcks av sadeltak. Långhuset har två smala rundbågiga fönsteröppningar i sydmuren.

Öjakrucifixet

I den vida, spetsbågiga triumfbågen hänger det Öjakrucifixet, ett gotiskt arbete från 1200-talets senare hälft.

Interiörens rika målningsskrud, bland annat en passionsfris, härrör till största delen från 1400-talet.

i korvalvet finns ornamentala målningar från 1200-talet.

Altaruppsatsen av sandsten är utförd av stenmästaren Peter Cran 1643.

Sakristian byggdes under 1800-talet.

Uppgifterna är sammanställda ur Riksantikvarieämbetet uppgifter i Byggnadsregistret 1998.