Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Odlingslandskapet i Öja

Området Austerrum utgör ett stort alvarområde med omväxlande hällmarker och ytor täckta av vittringsgrus. Området sluttar mycket flackt ut i havet.

Storskaligt landskap

Det storskaliga landskapet bär en stark kulturprägel med förekomst av långa stenmurar, betesstängsel och av någon enstaka fiskebod nere vid stranden. Utsikterna är storslagna.

Faludden utgör liksom Austerrum ett av de största mer eller mindre helt öppna områdena på Gotland. Större delen av Faludden utgörs av träd- och busklösa naturbetesmarker av mycket hög klass.

Delar av Faludden är uppodlat till åkermark i små enheter. Markerna åtskiljs av stengärdsgårdar som utgör ett påtagligt inslag i landskapet.

Väl hävdade ängar

Innanför Faludden ligger ett lövrikt landskap med betade eller ännu slåtterhävdade ängar. Lasses ange, Öja kyrkänge och Unghanse ange utgör några av de många välhävdade ängarna i detta område.

Austerrum och Faludden är båda landskap som tillkommit och vidmakthållits genom bete. Betet på Austerrum har alltmer upphört de senaste årtiondena så att området nu växer igen med enbuskar, tall och oxel.

Sedan Nola och Landskapsvård tillkommit har betydande arealer stängslats på nytt och betet har återupptagits.

Inom området finns 71 objekt med naturlig betes- eller slåttermark.

Betesmark av alvartyp dominerar och upptar sammanlagt 603 hektar varav en relativt stor del, nämligen 284 hektar är i god hävd.

Av havsstrandäng finns totalt 138 hektar av vilka 99 är i god hävd.

Åtta slåttermarker finns inom området Sammanlagt upptar de 25 hektar av vilka 17 är i god hävd.

Faludden är fortfarande välhävdad och har ej drabbats av förbuskning.

Tillbaka till Öja socken