Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Öja

Fossila åkrar: Unghanse m fl

l änget öster om Öja kyrka finns mycket välbevarade lämningar av fossila åkrar.

System av åkrar från bronsålder: Sibbenarve Bobbenarve

Ett mycket välbevarat och tydligt system av åkrar från sannolikt övergångstid brons- järnålder.

Åkersystem: Norr om Ollajvs

Ett mycket välbevarat och tydligt system av åkrar från sannolikt övergångstid brons- järnålder, uppdelat på flera områden. Delar av området utgörs av ängs­mark och är öppet och väl hävdat.

Medeltida husruiner och grindstol­par

l anslutning till Öja kyrka finns en utgrävd och delvis restaurerad kastal samt (förutom kyrkan) två medeltida bygg­nadsverk. Det ena byggnadsverket, en källare till prästgår­den, är beläget omedelbart norr om kyrkan, på fastigheten Prästgården 1:1. Det andra ligger ytterligare ca 300 m norr ut, på fastigheten Roes 3:1. Infarten till Domerarve gårdsplats pryds av två medeltida grindstolpar.