Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Väte kyrka

Väte kyrka är är en av de större på Gotland och uppförd av kalsten under 1300-talet.

Kyrkan består av ett treskeppigt långhus med smalare, rakslutet kor och sakristia på korets nordsida.

Koret med sakristian uppfördes omkring 1300.

Egypticus

Långhuset är från 1300-talets mitt och anses härstamma från den anonyme stenmästaren "Egypticus" eller hans verkstad.

En igenmurad tornbåge i västmuren vittnar om ett planerat men aldrig uppfört torn.

Reliefstenar

I fasaderna återfinns stora delar material från en romansk så kallad ikonisk kyrka från 1100-talet: Nordportalen, sakristians ingångsomfattning, fönsteromfattningar samt ett stort antal reliefstenar (främst djurframställningar). 

Långhusets och korets sydmurar har båda rikt utformade spetsbågiga perspektivportaler med ornerade kapitälband och vimperger.

Fönster och kolonner

Kyrkan har två spetsbågiga fönsteröppningar i söder samt en trefönstergrupp på östra gaveln. Långhusets nio tältvalv bärs upp av fyra kraftiga kolonner med bladornerade kapitälband. En spetsbågig muröppning sammanbinder långhuset med koret, vilket täcks av ett kryssvalv.

Passionsmästaren och Mästaren från 1520

Korets kalkmålningar är främst från 1300-talet.

Här finns även målningar från 1400-talet av "Passionsmästaren", som också utfört målningar i långhuset. Passionsfrisen på norra långhusmuren är målad av "Mästaren från 1520" (jfr Alva, Lau).

Restaureringar

Den nuvarande takryttaren i väster, en åttkantig spira med klockvåning under skärmtak, är från 1914.

Grundmurar från den äldre kyrkan påträffades vid en restaurering 1927-1928.

Kyrkan har restaurerats 1956 (arkitekt Nils Arne Rosén) och 1965 (arkitekt Olle Karth).

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998. Reviderat i samband med inskrivningen 2002