Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Väte

Fornlämningar Väte

Lilla Tune 1:3 mfl. Kastellets fornborg

Centralt inom Väte-Viklau-Atlingbo finns en fornborg (Kastellet) av låglandstyp och "överlagrande" denna finns  bebyggelse och hägnader till ett flertal äldre järnåldersgårdar.

I norra delen finns ett vidsträckt gravfält. Området berör även Atlingbo och Viklau socknar.

Örter 1:9 mfl. Järnåldersby

Ett mycket välbevarat fornlämningsområde i form av två/tre äldre järnåldersgårdar.

Större delen av gårdarnas inägomark är intakt.