Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bildsten Västerhejde

Bildstenen vid Suderbys i Västerhejde är en av de få stenar som ännu står på sin ursprungliga plats.

Stenen är av den ty­piska sena formen och har en rik ornamentik, med bland annat ett se­gelskepp som centralmotiv.

Stenen står på ett impediment i gården Suderbys åkermark, strax sydost om den gamla gårds­platsen (1700).

Sannolikt är stenen rest över någon person som bott och verkat på denna gård.