Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Västerhejde

Kuse gamla gårdsplats

På den gamla gårdsplatsen finns minst två husgrunder bevara­de. Sannolikt är det frågan om fundament till bulhus.

Området hyser också ett antal gravar vilket möjligen indikerar ett förhistoriskt ursprung för gården.

Strax öster om gårdsplat­sen, i nutida odlingsmark, har vid jordbruksarbete påträffats boplatslämningar. Dessa har sannolikt ett samband med Kuse gård.