Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kräklingbo kyrka

Den medeltida stenkyrkan består (från öster) av korutsprång, kor och långhus, samt en sakristia i norr.

Kyrkan täcks av branta sadeltak och den trappstegsformiga silhuetten stiger mot väster, för att avslutas med takryttarens spira. Kor och korutsprång utgör resterna av en absidkyrka, invigd 1211 (absidens grund kan anas öster om koret).

Kalkmålningar från 1200-talets början finns bevarade på korets norra mur.

Ombyggnad cirka 1300

Omkring 1300 uppfördes det nuvarande långhuset, och det gamla långhuset, vars västra del revs, fick bilda kor (med det gamla koret som korutsprång). Samtidigt uppfördes sakristian i norr.

Från ombyggnaden omkring 1300 härstammar de två spetsbågiga perspektivportalerna på sydsidan, bägge med rik skulpturdekor.

Det enskeppiga långhuset täcks invändigt av två tältvalv, medan kor och korutsprång har ett vardera.

Spetsiga triumfbågar binder samman koret med långhus respektive korutsprång.

Östväggens stora spetsbågsfönster tillkom vid det nuvarande långhusets uppförande.

Magasin

En magasinsbyggnad i kalksten uppfördes i anslutning till sakristia och kor i senare tid, troligen under 1600-talet.

På kyrkogården, sydväst om Kräklingbo kyrka, finns rester av grunden till ett medeltida murat torn (kastal), vilket revs mellan åren 1763 och 1775.

Takryttaren byggdes vid en restaurering 1908 (byggmästare Nils Pettersson), men utformningen härrör troligen från 1700-talet.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998. Reviderat i samband med inskrivningen 2002.