Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kräklingbo kyrkby

Kräklingbo kyrkby är ett riksintresse och restriktivitet ska gälla.

Nybebyggelse får ej ske i det öppna landskapet.

Vid ny bebyggelse ska hela området iakttagas, så att det nya underordnar sig landskap och befintlig bebyggelse till volym och utförande.