Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bäl sockenhistoria

Bäl ingick liksom Hejnumbygden i revirområdet för stenåldersbosättningarna i Gothemsområdet vilket lösfynd av stenyxor visar.

Bronsåldern representeras av rösen i anslutning till höjden norr om Bäls kyrka samt uppsamlade malstenar, i dag förvarade på gårdstomter.

Inom socknen finns rester efter minst sju gårdar från äldre järnålder med välbevarade husgrunder, stensträngssystem och i vissa fall odlingsrösen. Gårdarna låg väl spridda och i närheten finns ofta större eller mindre gravfält. Det största gravfältet finns vid Ösarve norr om kyrkan.

Vikingatid

Av den vikingatida bebyggelsen finns i dag inga spår. Enligt en gammal tradition skall en vikingatida silverskatt upphittats vid Gute, något som, om traditionen stämmer med verkligheten, skulle visa på en vikingatida boplats.

Medeltid

Medeltida bebyggelselämningar vid sidan av kyrkan har funnits i två, numera rivna, stenhus i Gute respektive Stenstugu.

1600-talet

Vid 1600-talets mitt fanns i området sex gårdar, alla skattehemman. Ingen av dem var då ännu delad i parter. Gårdarna var i allmänhet medelstora till små, med undantag av socknens storgård Gute med 25 tunnland åker och 60 mansslätt äng.

Skattläggningskartan från 1697 visar på många små åkrar i gårdarnas omedelbara närhet. Bortom dessa låg ängsmarker och därefter hagmark. Öster om bygden vidtog skogs- och hällmarker och i nordväst låg det stora myrområdet kallat Stormyr. Bebyggelselägena är idag desamma, medan vägnätet delvis är förändrat.

1700-talet

En stor del av 1700-talets åkrar är ännu i bruk.

1800-talet

Vid laga skifte 1877-1885 slogs åkertegarna ihop till större enheter och de mellanliggande områdena med ängs- eller hagmark odlades upp. En stor del av den tidigare ängsmarken försvann därmed. Stormyr i norr har dikats ut och omvandlats till åker.