Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Bäl

Flera separata delområden utgör välbevarade lämningar av ett ursprungligen mycket omfattande förhistoriskt kulturlandskap i form av husgrunder hägnader, gravar och åkerytor. De förhistoriska gårdarnas belägenhet i förhållande till de historiska är av mycket stort intresse i diskussionen om kontinuitet i landskapsutnyttjandet.

Väster om Gane myr

Väster om Gane Vikemyr finns en välbevarad ensamliggande gårdsmiljö från 200-500 e.kr. ostörd av senare påverkan. Här finns två husgrunder och en stenhägnad som inhägnar inägo-marken.

Mindre välbevarad gårdsmiljö från 200-500 e.kr. i form av en husgrund och ett välavgränsat inägo-område.

Auåkre ödegård

Ödegård med namnet Auåkre eller Ohraker som den omnämns i jordeboken 1653. Den lilla, sannolikt medeltida gården, omgavs i söder och öster med åkermarker.