Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornborgar Linde

På krönet av Lindeberget ligger två fornborgar.

Båda är anlagda vid klint­ kanten och omges åt andra sidor av 4-8 meter breda och intill 2,5 m höga vallar.

Intill - och på den västra fornborgen - finns ett gravfält med runda stensättningar.