Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Hejde

Järnåldersgårdar /Hejdgårde och Stenstugu
Omfattande lämningar av fyra eller fem gårdar från äldre järnålder. Av stort in­tresse är också förhållandet mellan de förhistoriska gårdar­na och de historiska gårdarna Hajdgårde och Stenstugu.

 

Krämplause  järnåldersgård
Två husgrunder och ett gravfält utgör lämningarna av en förhistorisk bosättning. Denna bo­sättning torde ha sin fortsättning i den historiska gården Krämplause.

 

Intakt liten järnåldersgård/
En perifert belägen gård från äldre järnålder. Gården är relativt intakt och utgör ett exempel på de smågårdar som kom att ödeläggas under loppet av 500-talet.

 

Järnåldersgård
En avsides belägen gård från äld­re järnålder, bestående av fyra husgrunder och tydliga odlings­spår i anslutning till bebyggelsen.

 

Kyrksmiss gamla gårdsplats
Gården var på 1600-talet mycket liten och "hafuer åcker till 5 tunnelandh, ängh till siu manss slätt, och ingen starr, aagh, haga eller skough. Bruckas af Larss Niellson, hwileken anno 1653 blef dher inrymbdh af een änckia, som och nu dher boor" (Jordeboken 1653).
Gårdens ringa storlek antyder att den etablerats under medeltid. l anslutning till boplatsområdet finns spår av gammal odling i form av röjningsrösen och åkerbegränsningar.