Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejde kyrka

Hejde kyrka, från medeltiden, består av ett lågt långhus med västtorn, samt ett större kor i öster med nordlig sakristia.

Långhus och torn anses härstamma från 1200-talets mitt.

Det nuvarande koret ersatte ett mindre romanskt kor omkring 1300-talets mitt (planerade långhus och torn kom dock aldrig till utförande). Sakristian uppfördes 1795.

Tak och torn

Den vitputsade kyrkan täcks av branta sadeltak. Tornet är försett med sidogallerier i norr och söder; det har kolonnettförsedda, rundbågiga ljudgluggar (två på varje sida) och kröns av en spira.

Portaler och valv

Av kyrkans två praktfulla sydportaler hör korportalen till de märkligare på Gotland (jfr tornportalen i Lärbro).

Långhuset täcks invändigt av ett ribbvalv, vilket är ovanligt på Gotland (jfr Othem).

Från långhuset nås tornrummet via två spetsbågiga muröppningar, stödjandes på en kraftig fyrkantpelare.

Inventarier och målningar

Korets triumfbåge är också spetsbågsformad. Kor och tornrum täcks av varsitt tältvalv. Ornamentala kalkmålningar finns i långhuset från 1200-talets mitt, samt i korvalvet från 1300-talets mitt.

I korfönstren finns medeltida glasmålningar bevarade, troligen från 1300-talets senare hälft.

Restaureringar

Kyrkan har restaurerats 1935-36 (arkitekt Erik Fant), 1976 och 1985-86.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1999.