Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejde prästgården 1:8 Byggnadsminne

Hejde prästgård har en lång historia.Manbyggnaden i en våning uppfördes under medeltid.

Tillsammans utgör bebyggelsen och trädgården en av Gotlands ståtligaste och mest välbevarade prästgårdar med betydande medeltida inslag.

Denna manbyggnad genomgick flera ombyggnader under första hälften av 1700-talet. Den fick då, i huvudsak, sitt nuvarande utseende med enkelt symmetriskt putsade fasader och markant, hög vindsvåning försedd med tungt spetsigt sadeltak utan gavelutsprång.

De medeltida delarna avtecknar sig genom tjocka murar och nischer i källare samt som sekundärt inplacerade delar.

1700-talet

Flygeln uppfördes under 1700-talet i kalksten under mansardtak och har tidigare nyttjats som visthus-, mangel- och mjölbod.

Det under 1700-talet uppförda kalkstensbrygghuset ingår som en viktig del av gårdsmiljön.

Trädgård

Prästgården omges av en parkliknande trädgård med åldrigt trädbestånd. Från landsvägen löper en åldrig allé. Trädgården omges delvis av stengärdsgårdar (stentunar)

Renovering 1939

Manbygganden genomgick en renovering 1939 då en rad medeltida byggnadsfragment frilades, såsom fönsteromfattning och en urtappningssten.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1997-07-04. Dnr 221-609-97