Kontakt

 
تلفن / Telefon
برای تماس با فعالیت های منطقهٔ گتلند شما میتوانید با یک شمارهٔ تلفن مشترک تماس بگیرید. هنگامی که شما با ما تماس میگیرید به یک تلفن گویا وصل میشوید و از طریق دکمه ها میتوانید انتخاب مورد نظر خود را انجام دهید. برای دریافت اطلاعات به زبان انگلیسی یا برای صحبت با یک اپراتور شمارهٔ 9 را فشار دهید.
شماره تلفن: 00 90 26-0498
 
 
ایمیل / E-post
regiongotland@gotland.se
 
مترجم / Tolk
آن کارمنده اداره که مسئولیت رسیدگی به پروندهٔ شما را در به عهده دارد میتواند برای گرفتن مترجم به شما کمک بکند. برای دریافت کمک با ادارهٔ مربوطه تماس بگیرید.
 
 
 
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

خشونت خانگی / Våld i nära relationer

کمک و حمایت اضطراری / Akut hjälp och skydd

در صورت نیاز اضطراری به حمایت و پشتیبانی‌ با شمارهٔ ارژانس 112 تماس بگیرید.

خدمات اجتماعی مسئول ارائه پشتیبانی و کمک به افراد و کودکانی است  که تحت آزار قرار گرفته ا‌ند. عصر ها، شب ها و آخر هفته ها شما میتوانید با بخش ارژانس خدمات اجتماعی تماس بگیرید برای گرفتن کمک اضطراری در مورد مشکلات خانوادگی و روابط، خشونت و تهدید در خانواده یا مشکلت اعتیاد. برای تماس با بخش ارژانس خدمات اجتماعی. با شمارهٔ 45 91 26-0498 تماس بگیرید. این بخش در تمامی‌ روزها برای بزرگسالان و کودکان از ساعت 16-03 باز می‌باشد. برای موارد فوری در ساعات کسب و کار در روزهای عادی هفته، با خدمات اجتماعی  دربخش شخصی و خانوادگی با شمارهٔ 19 88 26-0498 تماس بگیرید.

ترافمیک خط تلفن ملی برای زنان خارجی است که در تمامی‌ ساعت بازمی‌باشد.این تماس در قبض تلفن شما دیده نمی‌شود. شمارهٔ تماس 10 10 52-020

 

برای جوانان / För dig som är ung

آیا می‌ترسید؟ آیا کسی‌ با شما بد رفتاری کرده یا به کسی‌ از آشنا های شما آسیب رسانده؟ این تقصیر شما نیست! شما میتوانید هنگامی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته، مورد آزار واقع شده و یا به هر دلیل دیگر احساس ناراحتی داشتید با خط کمکی‌ بریس تماس بگیرید. در بریس تمام صحبت ها محرمانه می‌باشد  و اگر شما نخواهید لازم نیست که اسم خود را بگویید. شما در هر زمان میتوانید تماس بگیرید و تماس مجانی‌ می‌باشد. شماره تلفن: 111 116