Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västergarn Lilla Mafrids 1:72 mfl. Mafrids gamla gårdsplats

Lilla och Stora Mafrids låg på 1600-talet tätt tillsammans i skärningen mellan två vägar.

Utflyttningen till nuvarande lägen skedde sannolikt vid laga skiftet.

Båda gårdarna är relativt stora skattehemman och utgör från början en gård. 

Strax nordost om den gamla gårdsplatsen finns bebyggelsen och delar av åkermarken bevarade till en gård från äldre järnålder.

Sannolikt har gården Mafrids sitt ursprung i äldre järnålder och har varit kontinuerligt brukad fram i våra dagar.