Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ammor 1:29 mfl. Kastal, kyrkoruin, stadsvall och hamn

Västergarns nuvarande sockenkyrka består av ett höggotiskt kor till en planerad mycket stor kyrka.

Intill denna finns den romanska kyrkogrunden bevarad, sannolikt uppförd i mitten på 1100-talet.

Denna Västergarns först uppförda kyrka totalundersöktes år 1974. Kyrkan har existerat fram i 1500-tal, möjligen har härvid de två kyrkorna varit i bruk samtidigt.

Kastalet

I anslutning till kyrkorna finns resterna av en kastal, tro­ligen uppförd under 1100-talet.

Västergarnsvallen

En anläggning av för Gotland (och även i landet som helhet) unikt slag utgör Västergarnsvallen, en cirka 1000 meter lång och 20 meter bred vall av sten och jord.

Ett tiotal bredare och smalare öppningar finns i vallen. Det är okänt om dessa är ursprung­liga.

Vallen utgörs av en upp till tre meter hög mur av otuktad gråsten utan förband. Muren lutar något inåt och stöds av en sluttande sten- och jordvall.

Anläggningens ålder är inte med säkerhet känd. Ett par d4-dateringår från ett genombrott av vallen gav 1100-tal respektive 1300-tal. Vallens konstruktion (med paralleller i bl a Birka och Hedeby) och valländarnas höjd över havet (2,86 respektive 2,70 m) antyder en datering till vikingatid.

Smärre provundersökningar i området innanför vallen har som resultat givit fynd och huskonstruktioner från medeltid.

Hamnen

Hamnen vid Västergarn omnämns första gången i ett dokument från början av 1200-talet (Saxos Historia Danica) och har va­rit i bruk fram i våra dagar, även om den under de senaste århundradena förlorade allt mer av sin betydelse.

Bland annat fungera­de hamnen som mottagningsstation för post från fastlandet.

Strax norr om Pavikens utlopp i Östersjön (i nutida åkermark) har man påträffat rester av ett medeltida skepp.