Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västergarns utholme

Västergarns utholme är en flack ö täckt av grus avsatt i markanta strandvallar.

Utholmen är glest bevuxen med enbuskar och betades av får till och med säsongen 1990.