Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rute: Lergrav S:11, Alvans 1:69, 1:71 K Lergrav fiskeläge

Lergrav fiskeläge längs Lergravsviken har sammanlagt ett 30-tal byggnader som ligger utspridda längs en sträcka av 800 meter utefter stranden nedanför Vallebergsklint.

Den största samlingen byggnader finns i ”fiskeläget” längst norrut, där tre båthus och ett tiotal bodar av varierande storlek och ålder är samlade ovanför ett tiotal bryggor.

Förutom tre äldre träbodar är det flesta bodarna byggda kring sekelskiftet och fram till mitten på 1900-talet. Här bedrevs husbehovsfiske av arbetare från kalkindustrin samt yrkesfiske.   

I ett kulturhistoriskt perspektiv är Lergrav intressant genom dess koppling till kalkindustrins arbetare som visar att fler än bönderna och senare torparna hade behov av fiska för sitt husbehov.

Inventering 1973

Vid inventeringen 1973 fanns 19 bodar vilka användes som bod och åtta som användes som för enkel övernattning – samt 3 båthus. Det fanns ett tjugotal bryggor och en slip. Inga spår av gamla gistgårdar noterades men ett torrdass.

Vid tiden för denna inventering verkade nio personer som binärings- och husbehovsfiskare, men ingen yrkesfiskare i Lergrav.

Det fanns sammanlagt 55 båtar av olika slag varav två var traditionella tvåmänningar. 14 var kuttrar med en längd över 4 meter men här låg ingen trålare. 

 

Observera: Denna fastighet finns inte upptagen i gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).