Kontakt

Chef för Barn- och elevhälsan
Karin Alvinge
Telefon: 0498-26 94 20 
E-post: karin.alvinge@gotland.se

Handläggare
Anna Norrman
Tfn: 070-447 71 17
E-post: anna.norrman@gotland.se

Intendent
Ulf Nygren
Tfn: 070-083 22 13
E-post: ulf.nygren@gotland.se

Postadress
Region Gotland
Barn- och elevhälsan
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Besöksadress
Mästergatan 5C
 

Fler kontaktuppgifter finns på våra respektive yrkesgruppers enskilda sidor.

 

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Postadress: Region Gotland, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-gvn@gotland.se
(*Ärenden som rör verksamheterna inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, folkhögskola, ungdomsgårdar, studie- och yrkesvägledning, arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt kommunala aktivitetsansvaret)   

Gymnasieantagningen
Telefon: 0498 - 26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Mer kontaktuppgifter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att eleverna ska klara sina studier och samtidigt må bra.

Till Barn- och elevhälsans sida

Wisbygymnasiets elevhälsoteam (EHT) arbetar med att stötta eleverna i sin utveckling mot utbildningens mål. EHT träffas en gång per vecka för att tidigt fånga upp elever i behov av stödåtgärder från skolan. I teamet ingår rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare. 

Till Wisbygymnasiet