Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Kulturmiljöprogrammet består av tre delar:

  1. En kunskapsbank med tillhörande karta som presenteras här på hemsidan.
  2. Riktlinjer för hur kulturmiljöprogrammet ska användas.
  3. En strategi för hur dessa ska lyftas fram och tillvaratas på lång sikt.

Kunskapsbanken kommer fyllas på och förändras efter hand ny kunskap kommer fram. Den kommer också fungera som dialogverktyg där vi efterlyser kunskap om specifika företeelser. Vi arbetar sockenvis med kulturmiljöer. Här finns också tematiska texter om bland annat fiskelägen, skolor och tätorter.

Kartan visar vilka miljöer och objekt som anses vara värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt. Om värdet bedöms vara särskilt högt får dessa byggnader och bebyggelsemiljöer inte förvanskas (PBL 8:13).

Riktlinjerna beskriver hur kulturmiljöprogrammet ska användas. Det ska fungera som underlag för bedömning av främst 8 kap 13, 14 och 17 § plan- och bygglagen (förvanskningsförbud, underhåll och varsamhet).

Vid en bygglovpliktig åtgärd kan det bli nödvändigt att byggherren beställer en antikvarisk förundersökning som underlättar för byggnadsnämnden att bedöma om byggnaden eller miljön behandlas varsamt och inte förvanskas.

Kartan ger en fingervisning om att det kan finnas höga kulturhistoriska värden. Byggnadsnämnden måste trots detta vid en bygglovansökan besluta att förvanskningsförbudet ska tillämpas i det specifika fallet.

Strategin handlar om hur vi på regionen ska arbeta för att bevara och utveckla kulturmiljöerna under de närmsta fyra åren. Ambitionen är att tydliggöra värdena, göra en klassificering och underlätta för välmotiverade beslut.