Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ta del av allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att begära fram allmänna handlingar "på stället", det vill säga hos den verksamhet som förvarar handlingen.

Det går också bra att höra av sig via telefon, brev, e-post eller dyl. Att bara titta på handlingar på stället är alltid gratis, men om man vill ha kopior får man i regel betala för dem.

När det gäller uppgifter som enbart kan läsas med hjälp av tekniska hjälpmedel bestämmer förvaltningen i vilken form allmänheten ska få ta del av dem, som utskrift eller direkt, till exempel på en skärm. Man får inte slå sig ner vid en dator och leta fritt i e-posten eller själv leta bland handlingarna i en arkivlokal.

Om verksamheten bedömer att vissa uppgifter inte är offentliga sker en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det kan ta tid vilket innebär att man vanligen inte får ta del av uppgifterna direkt på plats. 

Kan vem som helst få se allmänna handlingar?

Vem som helst har rätt att begära fram allmänna handlingar hos myndigheter. När du vill se på en allmän offentlig handling behöver du inte tala om vem du är eller varför du vill se handlingen. Om du vill se en handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter måste du däremot vara beredd att svara på frågor om vem du är och varför du vill ta del av handlingen.

Vad får man se?

Enligt Tryckfrihetsförordningen har allmänheten tillgång till allmänna handlingar, men det finns begränsningar.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Om handlingarna innehåller uppgifter som omfattas av sekretess måste först en sekretessprövning ske. Man kan nekas att ta del av uppgifter som omfattas av sekretess. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda uppgifter om enskilda människor.

Det finns handlingar i regionens verksamheter som inte är allmänna och därmed inte heller tillgängliga för allmänheten, till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial och handlingar som ännu inte är färdigställda.