Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Filmning eller fotografering i förskola, fritidshem och skola

Förskolans, fritidshemmens och skolans lokaler och gård är inte allmän plats. Det innebär att det är förskolechef/rektor som bestämmer om fotografering/ filmning av barn, besökare och personal får förekomma inom området.

Utgångspunkt är att fotografering/filmning ska var tillåten. Det kan dock vara så att det kan förekomma främst barn men också anhöriga eller personal som har ett extra behov av skydd. Vi ber alla som närvarar vid olika tillställningar att respektera de beslut som förskolechef och rektor fattat om fotografering/filmning då det har att göra med barns/personers säkerhet.

Ansvar för de foton/filmer som tas
I de fall fotografering/filmning är tillåten är förskolan/ fritids-hemmet/skolan inte ansvarig för den fotografering/filmning som sker eller vad man sedan gör med fotografierna/filmerna. Ansvaret ligger på de som fotograferar/ filmar att följa lagstiftning, främst EU:s Dataskyddsförordning, men också straffbestämmelsen om Kränkande fotografering (2012/13:JuU21). Förskolan/fritidshemmet/skolan kan dock bli ombedd att göra en utredning i de fall anmälan sker.

Straffbestämmelse om kränkande fotografering.
Den 1 juli 2013 infördes en straffbestämmelse om kränkande fotografering. Lagstiftningen säger i korthet att den som tar ett foto eller filmar i hemlighet någon som befinner sig i sin bostad (gäller även för tillfällig bostad) eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknade utrymme kan dömas för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.
Ett uppmärksammat fall är de flickor som via sociala media lagt ut bilder med kränkande innehåll och som nu dömts till stora bötesbelopp.