Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fleringe: Skymnings 1:17, Lickedarve 1:31, Medebys 1:31, 5:1, 5:2 , Utoje 1:13, 2:2

Gårdarna omfattar en hel bebyggelsemiljö mellan Groddagården och Skymnings i första hand på den södra sidan av vägen.

Här är kulturmiljön mycket välbevarad med ett öppet jordbrukslandskap och utspridda gårdar med åkrar och betesmarker.

 

Till Skymnings hör en manbyggnad från 1850-talet med frontespis vilken är karaktäristisk för socknen.

Här finns också en torkbastu på motsvarande sida av vägen. På Lickedarve finns en 1700-tals enkelstuga med flyglar från 1700- och 1800-tal.

Groddagården, Utoje 2:2 - ett gammalt gästgiveri med skyldighet att hålla med skjuts mat och husrum som service åt de som färdades på vägarna genom socknen.