Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fleringe: Hau 1:34

Hau i Fleringe tillhör Gotlands mest kända gårdar.

Bygden har varit bebodd sedan stenåldern. Strax norr om gården på områdets högsta punkt ligger ett av öns största bronsåldersrösen.

Under äldre järnålder låg bebyggelsen väster om dagens bebyggelse, men flyttades troligen under vendeltid till nuvarande läge. Mindre rester av medeltida stenhus finns alldeles norr om grannpartens ladugård.

Dagens bebyggelse

Dagens bebyggelse består av en förlängd parstuga i sten under tegeltak från 1700-talets slut, ombyggd till sexdelad plan omkring 1880 och försedd med sadeltaksfrontespis.

Fasaderna är spritputsade och vitkalkade och snickerierna målade med engelskt rött.

Den gamla flygeln

Gamla flygeln är en så kallad ofullständig parstuga i sten byggd i två etapper på 1700-talet. Möjligen fanns den redan vid Linnés besök 1741.

Byggnaden har tegeltak, ursprungligen rödmålad faltak, vita slätputsade fasader och röda snickerier. Huset innehåller två små rum.

Brygghus mm

Brygghuset är en stor flygel i sten under tegeltak från 1800-talet. Fasaderna har vit spritputs och röda snickerier.

Det södra rummet innehåller brygghus med bakugn, gryta och kölna, det norra är snickarbod, f d drängkammare.

En tillbyggnad i vinkeln mellan manbyggnadens kök och brygghusgaveln hyser grovfarstu och våtutrymme.

Ladugården

Den stora vinkelbyggda ladugården i sten under spåntak är uppförd under 1800-talet. Den har likt grannpartens ladugård slutna utsidor med endast några dörrar och som ljusinsläpp vindögon, medan insidan har nyromanska fönster.

Byggnaden hyser fähus, lada, magasin, källare och foderloft. En tillbyggnad i sten och trä under spåntak innehåller tröskhus.

Bodlänga

En bodlänga från tidigt 1800-tal är byggd i sten under plåttak. Den innehåller flera funktioner: kölna/bastu, smedja, grishus, hönshus och dass. En mindre byggnad från 1800-talet i sten under plåttak hyser en vedbod.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2003-04-04. Dnr 432-3924-02