Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fleringe: Hau 1:33 Byggnadsminne

Ursprungligen en ensamgård med anor från förhistorisk tid. Numer ett tvåparts grannlag (se även Hau 1:34). Detta är den södra parten med en mindre 1700-tals parstuga och  stenladugård.
 

Gården ligger högt och öppet med betesmarker i öster och hällmarker i norr.  Till gården hör också kalkbrott, kalkugn samt sojden för tjärframställning.
 

Gården Hau

Hau i Fleringe tillhör Gotlands mest kända gårdar. Bygden har varit bebodd sedan stenåldern.

Historisk plats

Strax norr om gården på områdets högsta punkt ligger ett av öns största bronsåldersrösen. Under äldre järnålder låg bebyggelsen väster om dagens bebyggelse, men flyttades troligen under vendeltid till nuvarande läge. Mindre rester av medeltida stenhus finns alldeles norr om ladugården.

Dagens bebyggelse

Dagens bebyggelse består av en stor tvåvånings parstuga i sten under tegeltak. Den är tillkommen i etapper med nedervåningen från 1800-talets början och övervåning från 1852.

Fasaderna är spritputsade och ursprungligen färgade röda, numera vita. Snickerierna är ljust blåa.

Norra flygeln

Norra flygeln är uppförd i en våning under tegeltak och härstammar från 1940-talet, men har en utformning som ansluter till övrig bebyggelse. Den har vit spritputs och blå snickerier.

Brygghus

Brygghuset är byggt i en våning under tegeltak och troligen samtida med manbyggnadens övervåning. Huset har vit slätputs och blå snickerier.

Ladugård

Ladugården med portlider är en av öns största ekonomibyggnader i sten från 1700-talet och den största med bevarad brant resning från agtakstiden, numera spåntäckt.

Byggnadens utsida och gavlar är slutna, så när som på ett par gödseldörrar och gavlarnas vindögon.

Långsidan mot storgården har ett flertal öppningar, samt på 1800-talets andra hälft upptagna fönster i nyromansk utformning.

Vagnbod, tröskhus och magasin

Vagnboden är ungefär jämnårig med ladugården och har samma utformning med brant spåntak och karaktärskapande vindögon.

Norra ladugårdsflygeln är tillkommen på 1800-talets andra hälft och försedd med ett flackare spåntak.

Den rymmer ett före detta tröskhus med magasinsloft.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2003-04-04. Dnr 432-891-01