Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fleringe: Hau 1:28 "Hau på Ar" Byggnadsminne

Hau på Ar i Fleringe är en liten utmarksgård belägen intill havet i ett storslaget, öppet hedmarkslandskap i odlingsbygdens utkant.

Gården tillhör Gotlands ytterst få bevarade fattigmansgårdar med samtliga byggnader i behåll.

Liesmeden Regn

De äldsta byggnaderna uppfördes troligen under 1800-talet av liesmeden Regn och omfattade då en smedja sammanbyggd med en mindre bostad samt ladugårdens norra del.

Senare har bostadshuset successivt fått sina rum tillfogade så att dagens oregelbundna planlösning uppstått. Stenväggarna är slätputsade och kalkade, gavelfälten och taken spånklädda.

Sten och trä

Byggnadsmaterialen, sten och trä, har tagits från närmaste omgivning och utformningen vid byggandet har skett på enklaste sätt.

Den vinkelbyggda ladugården, av kallmurade stenväggar med gavelspetsar i trä och tak av olikbreda stäv, har byggs till etappvis och den äldsta delen innehåller stall.

Bodar

I vinkel har senare fogats en dubbelbod, i sten under pulpettak av falor, innehållande källare och hönshus.

Mellan ladugårdskomplexet och manbyggningen står en bodgrupp med oregelbunden planlösning samt en ensam bod, alla i resvirke och uppförda i början av 1900-talet.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1989-01-30. Dnr 11.392-103-86 och 221-404-89