Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fleringe: Lickedarve 1:43 Bläse kalkindustri Lastbrygga och pir

Kalkindustriverksamheten startade vid Bläse 1849. Någon form av utlastningsbrygga anlades redan då men den låg på annan plats norr om den nuvarande bryggan.

När verksamheten utvecklades och de hästdragna stenlassens kapacitet inte längre räckte till anlades 1893 en järnväg från brottet till hamnen.

Järnvägsvagnarna drogs första tiden av hästar, men redan 1895 köpte man in ett ånglok.

Karta & Oaxens kalkbruk

1896 övertogs verksamheten  av Karta & Oaxens kalkbruk och i deras regi utvidgades och moderniserades verksamheten.

1916 lät man anlägga en ny hamn med hamnpir på vilken järnvägsspåren drogs ut.

Hamnen

Under perioden 1920 och fram till 1940-talet utvecklas hamnen ytterligare genom anläggande av en vågbrytare och ombyggnad av lastbryggan.

Istället för att grundlägga på stenkistor, göts betongkassuner på land som sedan bogserades och sänktes på plats som grund för lastbryggans däck. Man kan tydligt se skarvar i betongen som tyder på ombyggnader och förändringar.

Hamnanläggningen nyttjas idag som gästhamn för fritidsbåtar. 

Kalkugnar

Vid inventeringen 1929 till 1931 fanns kunskap om 12 kalkugnar varav alla var nedlagda förutom de i  Bläse hamn.

Kvarlevor efter fem av de övergivna äldre kalkugnar fanns.

Bläseugnarna var schaktugnar som när de var i gång levererade 14 respektive 22 ton bränd kalk varje dygn.

Utskeppningshamnar har varit Ahr och Bläse.