Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

*Sundre: Kyrker 1:32 - Skola med mera(Byggnadsminne)

På samfälld mark invid den medeltida stenkyrkan och kastalen i Sundre, ligger skolan med tillhörande ladugårdsbyggnad, kyrkstallet och socknens fattigstuga med tillhörande dass.

Sundres skola byggdes 1854. I skolan inrymdes även en lärarbostad.

Lokal byggnadstradition

Skolan är uppförd i 1½ plan i sten under tegeltak och har ett lägre tillbygge åt väster. Den är delvis byggd i den lokala byggnadstraditionen med vitkalkad och slätputsad fasad, taket slutar i liv med gavlarna.

De höga och spröjsade fönstren av trä är målade i ockragult och grönt, vilket var de färger som dominerade på Sudret under 1800-talets mitt.

Huvudentrén samt trappan är av sandsten.

Bygdegård

Efter att ha överlämnats från det nybildade Hoburgs kommun 1952 renoverades byggnaden och kom därefter att användas som bygdegård.

Ladugården


Ladugårdsbyggnaden tillkom samtidigt som skolan och är uppförd i sten med ett plåtbelagt spåntak.

Dassen

Förutom en ladugårdsdel finns två vedbodar samt en avträdesdel, uppdelad i tre små, tvåhåls dassrum - för pojkar, för flickor och ett särskilt för lärarbostaden.

Kyrkstallet

Kyrkstallet uppfördes kring 1850 och är byggd i natursten under ett faltak. Byggnaden brukades av den tillresta prästens häst under gudstjänsten.
 

Fattigstugan

Fattigstugan tillkom under 1800-talets andra hälft. Den är en parstuga uppförd i sten under ett eternitklätt papptak. Byggnaden har, förutom fattigstuga, igenom åren inrymt slöjdsal för skolans pojkar, kommunalrum samt postens kontor och expedition. Idag är den bostadshus.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2001-08-31. Dnr 221-1751-99