Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stånga: Lifride 2:1 (Byggnadsminne)

Liffride är ett klassiskt sydgotländskt tvåvånings stenhus, med tegeltak och vitkalkad spritputsad fasad, men med en något otraditionell fönstersättning.

Ytterst få byggnader på ön är så välbevarade som Liffridehuset. Särskilt intressant är byggnadens kraftfulla färgsättning inklusive tapeter samt de många eldstäderna, alla i fungerbart skick.

Fyra etapper

Byggnaden är uppförd i minst fyra etapper. Den äldsta delen uppfördes under 1700-talets första hälft eller mitt och utgjorde då gäststuga/sal med två bakomliggande kammare och hopbyggd med bland annaten vardagsstuga/kök i den sydvästra delen.

Ny sal och brudkammare

Vid 1700-talets senare del tillkom en andra våning med ny sal och brudkammare, varvid gamla salen gjordes om till kök med bakugn och en kammare blev trapphus och fick entrédörr.

Högre innertak

Omkring 1800 tillfogades en ny vardagsstuga bakom farstun och kammaren med högre innertakhöjd än den gamla nederdelen.

Nytt bjälklag

Cirka 1860 byggdes vardagsstugan på med en sal, varvid den tidigare övervåningen höjdes med ett nytt bjälklag för att utjämna nivåskillnaderna, dock utan att ta bort det gamla bjälklaget.

Köket fick samtidigt ny, mindre bakugn med bakomliggande skafferi.

Trots en komplicerad tillkomsthistoria med många byggnadsetapper är huset harmoniskt i utförandet. De olika etapperna går tydligt att utläsa, var och en med sina karakteristiska drag.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-03-19. Dnr 221-2310-98