Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stenkyrka: Kyrkebys 1:4 Skola

Skolan har uppförts 1917 drygt 500 meter från kyrkan. Det är en stor tidstypisk vinkelbyggnad i sten.

Huvudentrén finns i norr i den huskropp som ligger i öst-västlig riktning. Dess centrala del upptas av en stor frontespis med mansardtak.

Skolan har byggts till i olika omgångar. Tre nyare byggnader har uppförts varav den senaste, byggd på 2000-talet har länkats till den gamla ursprungliga byggnaden.

Gymnastik och fotboll

I öster finns en gymnastiksal. Fotbollsplaner mm finns såväl på tomtens norra del som på den södra. Lekanordningar på flera håll.  
2009 gjordes den senaste utbyggnaden och renoveringen efter nedläggning och sammanslagning med Tingstäde skola.

Pågående verksamhet

År 2014 finns förskola, grundskola för åren 1-6 samt ett fritidshem verksamma i lokalerna.

Skolgården är stor och har fotbollsplan, cykelbana, lusthus och damm.