Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Sproge

Bosarve 1:15 mfl Bronsåldersfornlämningar

Längs den gamla byggde vägen mellan Sproge och Levides centrala delar ligger i an­slutning till sockengränsen ett flertal fornlämningar av bronsålderskaraktär. Här finns bland annat flera skeppssättningar. Fornlämningarna är lättillgängliga och mycket illustrativa.

Snoder 1:23 mfl Skeppssättning och gravfält

Fornlämningen utgörs av ett gravfält om ett röse, 16 runda stensättningar, två skeppssätt­ningar och fyra resta stenar och är belägen på en nord- och sydgående strandvall vid den forna kusten. Området är öppet, delvis be­tat och fornlämningarna framträder väl i terrängen.

Tjängdarve fornlämningsområde

Området utgör ett kontinuerligt nyttjat landskap från slutet av bronsålder till mitten av första årtusendet efter Kr f. Här finns om­fattande fossila åkersystem, husgrunder, stenhägnader, grav­fält och enstaka skeppssättningar. Delar av området är betat och därmed lättillgängligt och överskådligt. Området berör även Eksta socken.

Alvegårde fornåkersystem

Området hyser mycket vid­sträckta åkersystem från sannolikt övergångstid bronsålder till ­järnålder. Åkerytorna är ställvis mycket tydliga och väl fram­trädande i terrängen. Inom området finns också ett par skepps­sättningar samt enstaka stensträngar och en husgrund.

Solsängets järnåldershus

Ett väl bevarat husgrundsområde med omkringliggande fornlämningar.

Allminges ödegård från 1600-talet

Gården var ett litet skattehemman. Genom sitt perifera läge i socknen har gården efter det att den ödelades legat för fäfot, bortsett från två åkerytor. Genom detta har mycket av gårdens gamla former bevarats.