Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejnum kyrka

Hejnums kyrka är murad under 1200-talet. Den består av långhus med smalare, rakslutet kor, västtorn samt en sakristia på korets nordsida. En kraftig strävpelare är murad på kyrkans norra sida i det västra hörnet.

Tornet, vilket uppfördes i början av 1200-talet, härstammar från en tidigare, mindre absidkyrka från omkring 1200, vars grundmurar påträffades vid en grävning 1914. Befintligt långhus med kor och sakristia uppfördes i mitten av 1200-talet.

 

En medeltida stiglucka finns bevarad på kyrkogårdens norra sida

Runor och spår från den äldre kyrkan

Delar av rundbågsfris samt reliefer från den gamla kyrkan finns inmurade i nuvarande långhus och kor. Kvar från den äldre kyrkan är även långhusportalen med fågelkapitäl, om än i omändrat skick.

Ovanför tornets västportal finns en runinskrift, "Botvid stenmästare".

Fasad och torn

Kyrkan har vitputsade fasader och branta sadeltak (långhuset något högre än koret). Tornet, med kolonnettförsedda ljudgluggar, kröns av en åttkantig spira.

Långhuset

Långhusets huvudportal har en ovanlig placering på den norra sidan, till följd av kyrkans läge söder om landsvägen. De lansettformade fönstren, med östväggens trefönstergrupp, är alla ursprungliga.

Korportalen, med ranksirat tympanon, är troligen utförd av Lafrans Botvidarson.

Långhuset täcks invändigt av två tältvalv. Triumfbågen är svagt spetsbågsformad.

Passionsmästaren

I kor och långhus finns ornamentala kalkmålningar från omkring 1250, samt rester av 1400-talsmålningar av "Passionsmästaren". Kyrkan genomgick en restaurering 1960 efter förslag av arkitekt Olle Karth.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.