Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejdeby kyrka

Hejdeby kyrka är byggd av kalksten under medeltiden, och består av kor med absid, långhus samt västtorn.

Tre byggnadsetapper kan skönjas med början i öster: Det romanska absidkoret är från 1200-talets början, långhuset uppfördes något senare samt det gotiska tornet tillfogades omkring 1200-talets mitt.

Fönster

Kyrkans höga, slutna murar uppbryts av två smala, högt sittande rundbågsfönster på långhusets sydsida samt av absidens tre rundbågiga fönsteröppningar.

Portaler

Tre rundbågsportaler finns: Korportalen, långhusets sydportal och tornets nordportal (tidigare placerad på långhusets nordsida).

Tornets bredare nederdel tyder på planerade, men ej utförda, sidogallerier. Tornet är försett med kolonnettförsedda ljudgluggar och kröns av en åttkantig spira. Koret täcks invändigt av ett romerskt kryssvalv och absiden av ett hjälmvalv.

Passionsmästaren

En smal rundvälvd triumfbåge öppnar sig mot det enskeppiga långhuset, vilket täcks av två romerska kryssvalv. Tornrummets kryssvalv är spetsbågigt, liksom bågöppningen mot långhuset.

På väggarna finns ovanligt välbevarade kalkmålningar från 1200-talets mitt, men även målningar från 1400-talet av "Passionsmästaren".

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.