Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Hejdeby

Mattise gamla gårdsplats

Området utgör platsen för bebyggelsen till gården Mattise, ett medel­ stort skattehemman på 1600-talet.

Gården var vid upprättan­det av jordeboken kluven i två parter. Båda parterna inköpta på 1600-talet av Hans Bärendtsson, vilken "bruckar allenast hömarcken, såssom och alle andre borgare giöra som gårdar brucka, och låter husen förfalla" (Jordeboken 1653).

Gården har troligen ett förhistoriskt ursprung, bland annat antytt av förekomsten av gravar i anslutning till boplatsområdet.