Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hamra kyrka

Hamra kyrka har en ovanlig form med asymmetriskt placerat torn i långhusets sydvästra hörn.

Kyrkan är uppförd av sandsten och består, förutom tornet, av ett tvåskeppigt långhus med smalare rakslutet kor i öster och sakristia på korets nordsida.

Kyrkan har tre ingångar: Långhusets nordsida samt tornets respektive korets sydsidor.

Tornet

Tornet och murpartier i det nordvästra hörnet utgör rester efter en äldre kyrka, med centraltorn och korsarmar, från mitten av 1200-talet; i murverket syns spår av valvbågar och vattentak.

Om- och tillbyggnader

I början av 1300-talet ombyggdes kyrkan och fick sitt nuvarande utseende. I koret återanvändes stenmaterial (portal, fönsteromfattningar med mera) från den äldre kyrkan.

Sakristian byggdes till 1729.  Sydsidans stora spetsbågiga fönsteröppningar är från senare delen av 1800-talet.

Interiör

Norra sidan saknar fönster. Långhuset täcks invändigt av sex kryssvalv, varav det sydvästra från den äldre kyrkan och skiljer sig från de övriga. En kraftig kolonn med skulpterat kapitäl uppbär de fyra östligaste valven.

I den vida, svagt spetsbågiga triumfbågen är uppställt ett ringkrucifix med sidofigurer från 1300-talets mitt eller senare del.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1999.