Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Hamra

I den mellersta av Hamras tre jordbruksområden låg kyrkan nära Skogs gård som var en av de större i socknen.

Tillsammans utgjorde de under 1700-talet det centrum som skulle komma att utvecklas till en bybildning.

I slutet av 1800-talet bestod denna bybildning av sex gårdar och fyra boställen norr om kyrkan samt tre gårdar och fyra boställen söderut ner mot korsningen vid Storms.

Fram till 1930-talet tillkom endast några få byggnader som förtätningar i den befintliga miljön  och därefter ytterligare några kompletteringsbyggnader.

På senare tid har flera byggnader uppförda som fritidsbostäder tillkommit.