Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Hamra

Medeltida byggnader

Om­rådet utgörs av kyrkan, intilliggande kastal samt de medel­tida byggnadsresterna av gården Rums.

Gården Rums låg som många andra gårdar öde under mitten av 1600-talet, men upp­ togs av en Larss Nilsson år 1651, för att under sen tid åter och för gott ödeläggas.

Ödegården  Lilla  Sutarve

Gården är på 1600-talet ett litet kronohemman. Under sen tid kom gården att uppgå i Norrgårde. Bebyggelseplatsen är belägen i ett öppet, betat landskap.

Ödegården Tjängdarv

Tjängdarve (Tingdarfwe) var, liksom gården ovan, ett litet kronohemman, som tidvis låg öde. Gården ödelades för gott under sen tid. Bebyggelseplatsen är belägen i ett öppet beteslandskap. Läm­ningar av gammal odling finns också inom området.