Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Halla kyrka

Halla kyrka består av långhus, västtorn med spira, samt högre kor med sakristia i norr. Byggnadsmaterialet är huggen kalksten, och kyrkan är uppförd etappvis under medeltiden.

Långhuset är från omkring 1200. Den rundbågiga sydportalen är relativt enkelt utformad. I söder finns även den enda ursprungliga fönsteröppningen, numera igenmurad men markerad i putsen.

Tornet tillfogades något senare. Tornkammaren är välbyggd och har fint arbetade kolonnettförsedda ljusgluggar.

Koret

Det nuvarande koret, med rikt ornerad portal, samt sakristian uppfördes under mitten av 1300-talet. Långhuset täcks av ett plant innertak av trä, vilket skär av triumfbågen.

Koret, som täcks av ett tältvalv, är rikt dekorerat med kalkmålningar från 1400-talet och 1500-talets förra hälft.

I korfönstret finns rester av medeltida glasmålningar.

Uppgifterna är sammanställda ur Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.