Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Halla kyrkby

I Halla har gårdarna legat utspridda längs vägen som går sydväst-nordost genom socknen.
 

I början av 1700-talet fanns sju gårdar norr om kyrkan och tre söderut. Kyrkan låg då ensam omgiven av obebyggda kyrkojordar.

Partsklyvningar under de efterföljande två seklen gav en koncentration av gårdsbebyggelse vid Hallegårde strax söder om kyrkan, som genom gårdarnas naturliga funktionsutveckling kommit att bilda en ganska tät bebyggelse.

Vid kyrkan byggs en skola.

Under första delen av 1900-talet byggs ett ganska stort antal bostäder kopplat till sockerbruket Roma med en viss koncentration vid Nygranne halvannan kilometer norr om kyrkan.