Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Halla

Homa gårdar och gravfält


Två relativt intakta gårdsmiljöer.

Den norra gården har ett väl avgränsat  inägoområde. l anslutning till bebyggelsen finns ett större gravfält. Den södra gården utgörs av flera husgrunder, stensträngar och gravar.

l områdets norra del, i anslutning till den mycket gamla väg som passerar bebyggelsen, finns ett gravfält.

Av det äldre kartmaterialet framgår att området sannolikt under medeltid hyst en gård, benämnd Home eller Hörna.  Sannolikt har vi här ett exempel på en medeltida ödegård med rötter i äld­re järnålder. Området går även in i Dalhems socken.

Homa ödegård


l gränsområdet mellan hällmark i öster och åker- och ängsmark i väster finns lämningarna av bebyggelsen till en ödelagd gård.

Av marknamnen i de äldre lantmäteri akterna framgår att går­dens namn bör ha varit Hörna eller Home. Än i dag går området öster om bebyggelsen (gårdens utmark) under namnet Hombacke.

Bebyggelsen och i viss mån också gravarna och gravfälten, är belägna i anslutning till den mycket gamla väg som passerar området från söder mot norr.

De synliga huslämningarna utgörs av stengrunder, med sannolik datering till äldre järnålder, men gården torde ha varit kontinuerligt brukad fram i medel­tid."