Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

* Hallegårda 1:47 Skola

Hallegårda skola, söder om Halla kyrka, togs i bruk 1894. Den ersatta då en äldre skolbyggnad norr om kyrkan.

Byggnaden uppfördes med en stomme av kalksten och ett brant tegelklätt sadeltak. Ursprungligen sannolikt med en parstugas planlösning. 

Omgivning har karaktär av Gotlandsänge. Skolgårdens ytor är delvis öppna gräsmattor och med en grusplan framför skolbyggnaden.

Tomten kantas av stora lövträd. I söder har tomten nästan karaktär av park. Här finns enstaka äldre fruktträd.

I sydöstra hörnet finns ännu den gamla uthusbyggnaden, som hörde till alla skolor förr, bevarad.