Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Guldrupe

I början av 1700-talet bildade kyrkan och gården Hallbjäns bycentrum vid en krök längs den landsväg som löper sydväst-nordväst genom socknen.

Med bara sex gårdar och sammanlagt 68 tunnland åker var bygden inte så rik och endast gården Krasse var medelstor.

Partsplittring och nyetablering gav ett trettiotal jordbruksfastigheter fram till början av 1900-talet med koncentration till vägsträckningarna nära vägkorset vid kyrkan.

Befolkningsunderlaget vek redan innan ingången till 1900-talet och ett fåtal nya byggnader har uppförts.