Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Gerum

Likmunds järnåldersgård

Området hyser delar av ett ursprungligen mycket omfattande åkersystem från sanno­likt övergångstid brons- järnålder.

Inom området finns också lämningar av minst en äldre järnåldersgård.

Järnåldersgårdar

Området berör även Fardhem och Lojsta socknar. Lämningarna av flera gårdar från äldre järnålder i form av husgrunder, hägnader, röjningsrösen, enstaka observerbara odlingsytor och gravar.

Järnåldersgård: Söder om Mickelbys

En mycket väl bevarad gårdsmiljö, trots att bebyggelsen genom uppodling är skild från gårdens i nägomark.