Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fröjel kyrka

Kyrkan i Fröjel är en av de kyrkor på Gotland som ligger närmast havet. Den ligger upphöjd på kanten av en strandvall med en vid utsikt mot Karlsöarna i väster.

Sydost om kyrkan finns lämningar av en fornborg. Norr om kyrkan står ruinen av en medeltida byggnad, som tolkats som en kastal, trots att den skiljer sig något från de övriga kastalerna på ön.

Stigluckor och trojeborg

Kyrkogården har två stigluckor, av vilka den västra är medeltida, från 1200-talets senare del, liksom ett stycke av den angränsande muren. Mellan den östra stigluckan och kyrkan ligger inne på kyrkogården en labyrint, s.k. trojeborg, av okänd ålder.

Exteriör

Kyrkan är uppförd av kalksten. Den består av ett stort rakslutet kor med sakristia i norr, ett lika brett, men lägre långhus och ett västtorn, som i väster stöttas av en bred strävpelare.

Ingångar finns till långhuset i norr och söder och till koret i söder. En ursprunglig ingång till tornet blockeras av strävpelaren.

Äldst är långhuset från 1100-talets slut, kompletterat med tornet under 1200-talets första hälft. Det stora koret, som troligen ersatte ett äldre kor, och den samtida sakristian uppfördes omkring 1300 som ett första led i en aldrig avslutad nybyggnad av kyrkan.

Långhusets och tornets fasader har välhuggna kvaderstenar. Långhusportalerna är bägge enkla och romanska. Korets arkitektur är gotisk.

Portaler och kor

Portalen har en rik arkitektonisk utformning med omfattning i flera språng och krönande triangelgavel. Korets södra fönster och trefönstergruppen i öster är ursprungliga. Långhusets sydfönster upptogs kring 1850.

Invändigt täcks koret av ett murat kryssvalv, långhuset av ett stickbågigt tunnvalv av trä, som tillkom 1935-1938 som ersättning för ett plant innertak för att frilägga hela triumfbågens murade omfattning.

Den del av ringkammaren som är införlivad med kyrkorummet täcks av ett trätak. I koret finns kalkmålningar från 1300-talets början och ett väggskåp med rikt ornerade dörrar.

Inventarier

Kyrkan har ett par märkliga inventarier: Det rikt skulpterade triumfkrucifixet från omkring 1300, dopfunten med fot från 1100-talet och cuppa med naivt skulpterade figurer från 1300-talet, samt predikstolen från år 1600 med ursprungliga målade evangelistbilder.

Den höga altaruppsatsen av sandsten tillverkades 1634.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.