Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Fröjel

I början på 1700-talet  låg kyrkan med prästgården ute vid kusten.

Gårdarna Göstavs och Nymans låg nära havet på ca 500 meters avstånd söder respektive norrut. I socknen fanns vid denna tid ett 20-tal gårdar.

I de centrala jordbruksbygderna vid Puser, Alstäde och Bofride låg gårdarna tätare.

Under de efterföljande 200 åren gav partsklyvning och järnvägsdragningen en markant bebyggelseexpansion längs den inre landsvägen.

Här byggdes skolan och ytterligare ett par bostadshus under 1900-talets första decennier vartefter några enstaka byggnader uppförts inom området.