Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Fröjel

Alstäde 1:39, Lilla Solbjärga 1:33 mfl. Järnåldersgårdar

Två områden som vardera innehåller lämningar från två äldre järnåldersgårdar. Av stort vetenskapligt intresse är sambandet mellan äldre järn­åldersgårdarna och de historiska gårdarna Lilla och Stora Hajdes respektive Lilla och Stora  Solbjärga.

Bockes 4:1 Järnåldersgård

Väl bevarad gårdsmiljö med sex husgrunder, fägator, hägnader och ett mindre gravfält

Gannarve 2:1 Skeppssättning

En 29 meter lång och fem meter bred skeppssättning, undersökt och restaurerad 1959. Skeppssättningen är belägen i öppen betesmark och med havet i fonden. Mycket illustrativt och lättillgängligt objekt.

Puser 1:30 mfl. Vallhagar

Gravfält, husgrunder, hägnader och fossila åkrar bildar tillsammans ett komplext och kontinuerligt nyttjat förhistoriskt kulturland­skap.

Kyrkogården 1:1 Kastal

Kastalen vid Fröjel kyrka är belägen strax norr om kyrkan, på en höjd i terräng­en. Kastalen syns vida omkring och är av den kvadratiska typen med 9,5 meter i sida och i dag närmare 6 meter hög. Murarna är cirka 1,7 meter tjocka.

Sigdarve 1:21 Fornborg, gravfält och husgrund

Fornborgen är belägen på en klintkant, vilken stupar brant åt väster. Anläggningen omges i norr, öster och sydväst av en 2-4 meter bred och intill 0,7 meter hög vall, bestående av jord och sten.

Strax öster om borgen finns ett mindre gravfält samt en hus­grund, samtliga undersökta i samband med Vallhagar undersök­ningen på 1940- och 50-talen, då även fornborgen delundersöktes.