Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Follingbo kyrka

Follingbo kyrka är belägen vid randen av den skogklädda högplatå som omger Visby, just där landskapet öppnar sig mot den milsvida åkerslätten mitt på ön där kyrkorna ligger som tätast.

Kyrkan är uppförd av kalksten med välhuggna kvaderstenar som lämnats oputsade på hela kyrkan.

Den består av ett stort rakslutet kor med sakristia i norr, ett lika brett, men lägre långhus och ett torn i väster med spetsig spira, stöttat av kraftiga strävpelare. Ingångar finns i söder, till långhuset och till koret.

Gotik

Långhuset och tornet uppfördes i ett sammanhang omkring år 1200. Det gotiska koret, som troligen ersatte ett äldre absidkor, uppfördes vid 1200-talets slut, sannolikt avsett att följas av ett nytt långhus och torn. Sakristian byggdes 1820-1821.

Romansk arkitektur

Kyrkan är en viktig representant för den romanska kyrkliga arkitekturen på Gotland. De välbevarade långhusfasaderna uppvisar en hög klass både genom sina elegant välavvägda proportioner och genom det skickligt utförda stenarbetet.

Långhusets fasader är uppdelade av lisener och kröns, liksom tornet, av en rundbågsfris. Sydportalen och de ursprungliga små fönstren i söder och norr har skarpt skurna konturer.

Tornet

Tornet har kolonnettförsedda kopplade ljudgluggar i alla väderstreck, och har haft en västportal som senare omgjorts till fönster.

Tre sentida rektangulära fönster i långhuset upptogs på 1700-talet. Interiören präglas av förändringar från 1600-talet och framåt.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.